Ambulante Gezinsbegeleiding

WIJ KIEZEN VOOR EEN PERSOONLIJKE BENADERING

Atlas Jeugdhulp biedt opvoedondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Ambulante Gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De gezinnen ervaren (veelal complexe) problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het doel van de Ambulante Gezinsbegeleiding is vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor problemen binnen het gezin.

De nadruk ligt daarbij vaak op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongere. Er kan bij ouders en/of kinderen sprake zijn van een (licht)verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of psychiatrische problematiek. Het hele gezin wordt begeleid.

Wij hebben ervaring met; 

 • werken met kinderen en ouders met (of vermoedens van) licht verstandelijke beperking, ADHD, ADD, ODD, ASS, hoogbegaafdheid / hoog gevoeligheid; 
 • werken met veiligheidsplannen, de veiligheid binnen het gezin monitoren;
 • cultuursensitief werken;
 • werken met kinderen en ouders met (of vermoedens van) psychiatrische problematiek. 

We werken vanuit vrijwilligheid. Bij drang of dwang zijn er goede afspraken met de verwijzer. Intern bespreken we de gezinssituatie multidisciplinair. Samen met ouders zoeken we naar de moeilijkheden en mogelijkheden binnen de opvoeding om zo uit te bouwen tot een fijner opvoedingsklimaat. We zoeken naar de balans tussen draagkracht en draaglast en proberen deze te versterken, met aandacht voor het netwerk. We werken oplossings-, ontwikkelings-, en systeemgericht in de vorm van thuisbegeleiding. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over diagnoses zoals ADHD of een autismespectrumstoornis) speelt een belangrijke rol binnen deze vorm van begeleiding.

Ambulante Gezinsbegeleiding kan ingezet worden bij:

 • Opvoedproblemen;
 • Interactieproblemen tussen de gezinsleden;
 • Specifieke kindproblematiek

Deze hulpverlening kan goed gecombineerd worden met andere vormen van hulp, zoals psychologische behandeling, naschoolse opvang etc. 
 

Wil jij meer weten?
of heb je verdere vragen?

Bel of mail naar 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl om je casus persoonlijk te bespreken of advies in te winnen. Mocht onze collega in gesprek zijn dan wordt er een terugbelverzoek gemaakt. Uiteraard is aanmelden via onze website ook een optie.

Onze aanpak

Begeleidingsplan

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis. We stellen samen met u een begeleidingsplan op met op uw gezin afgestemde doelen. Het traject bestaat uit drie fases; kennismakingsfase, veranderingsfase en afrondingsfase.

Aanmelding en screening

Aanmelden kan digitaal via de website. De aanmelding kunnen ouders zelf doen, maar kan ook via een sociaal professional gedaan worden. Het is wenselijk om vooraf aan de aanmelding contact te hebben gelegd met het sociale team in uw gemeente. Dit omdat de beschikking voor onze gezinsbegeleiding via de gemeente aangevraagd moet worden. 

 • Wanneer een sociaal professional vragen heeft met betrekking tot een aanmelding of wil overleggen is hier ook altijd mogelijkheid toe. Via het algemene nummer van Atlas Jeugdhulp 088-3210111 kan er dan contact gelegd worden.
 • Wanneer de aanmelding compleet is zal er een screening plaatsvinden.
 • Wanneer er vragen zijn vanuit het team zal er contact opgenomen worden met u als gezin of met de sociaal professional.
 • Wanneer er zicht is op een startmoment zal er contact gelegd worden met u om een kennismaking in te plannen. Dit vindt bij u thuis plaats en daar waar het wenselijk is verzoeken wij ook de sociaal professional om aan te sluiten. 

Begeleidingsfases

De begeleiding bestaat uit drie verschillende fases:

 1. Kennismakingsfse
 2. Veranderingsfase
 3. Afsluitingsfase / verlenging

Kennismakingsfase
Tijdens dit kennismakingsgesprek zal er vooral gesproken worden over de huidige stand van zaken, waar loopt het gezin tegenaan? Wat zouden ze willen bereiken? En welke doelen er gesteld worden.

Na de eerste kennismaking zal er een bredere kennismakingsperiode plaatsvinden. Qua tijdsbestek verschilt dit per gezin/persoon. Er zullen wekelijkse huisbezoeken ingepland worden, passend bij de beschikking en bij de vraag van het gezin. Er wordt een start gemaakt met het opstellen van het begeleidingsplan.

Veranderfase
Wanneer er sprake is van vertrouwen kan er overgegaan worden naar de volgende fase, de veranderingsfase. In deze fase wordt er gewerkt aan de doelen, op een manier die passend is bij elk individueel gezinslid. Ook de duur van deze fase kan bij elk gezinssysteem verschillen. Dit kan verschillen tussen 3 maanden tot bijv. 1,5 jaar.  
Tijdens het hulpverleningsproces zullen er regelmatig oudergesprekken plaatsvinden of multidisciplinaire overleggen op bijv. school of met de sociaal professional.

Afsluitingsfase / verlenging
Wanneer de uitgeschreven tijd van de beschikking, voor 2,5 maand, van verstrijken, zal er een evaluatiemoment plaatvinden. Tijdens dit moment zal er gesproken worden over het wel of niet voortzetten van de ambulante gezinsbegeleiding. Wanneer er vraag is naar vervolg dan zal er bij de gemeente een verlengingsverzoek samen met ouders worden ingediend. Het begeleidingsplan wordt geëvalueerd en ondertekend, het vervolg is bij ouders duidelijk: verlengen of afsluiten.

Wanneer de ondersteuning voldoende resultaat heeft geboekt en ouders hebben er vertrouwen in om weer zelfstandig verder te gaan, dan gaan wij de afsluitingsfase in. Tijdens de afsluitingsfase is het vooral veel herhalen met als doel dat ouders en kinderen het vertrouwen in zichzelf uitbouwen. Daarnaast vult de cliënt ook een tevredenheidsonderzoek in.

Wanneer de ondersteuning vanuit het ambulante team wel passend is, maar nog onvoldoende verandering heeft gebracht zullen de werkers samen met de ouders een verlenging aanvragen. Hierbij moet het begeleidingsplan geëvalueerd en ondertekend aangeleverd worden en een verlengingsverzoek aangevraagd worden.

Het team

Het team bestaat uit enthousiaste ambulante gezinsondersteuners.

Binnen het team zijn verschillende expertises aanwezig. Wij hebben verschillende opleidingsachtergronden en wij zijn gericht om de meest passende ondersteuning te bieden in het gezin. Wij bieden maatwerk, kijken waar de ondersteuningsvraag ligt en gaan samen met het gezin op zoek naar de vorm van ondersteuning die het beste aansluit bij de hulpvraag.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.