Klachtenprocedure

Atlas Jeugdhulp heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit drie personen waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor Atlas Jeugdhulp. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen.

Klachten
Atlas Jeugdhulp is aanbieder van Jeugd GGZ en Ambulante Gezinsbegeleiding. Atlas Jeugdhulp biedt binnen de Jeugd GGZ psychologische zorg aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Atlas Jeugdhulp biedt binnen de gezinsbegeleiding opvoedondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Ambulante Gezinsbegeleidingaan gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar.

De Jeugdwet verplicht elke zorgaanbieder tot het treffen van een regeling voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame jeugdhulpverleners jegens een cliënt, Zij brengen de regeling op passende wijze onder de aandacht van de cliënt.

Atlas Jeugdhulp ondersteunt een cliënt die een klacht wil indienen optimaal. Klachten worden geregistreerd en er worden maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Op deze wijze kan klachtafdoening resulteren in een betere kwaliteit van Atlas Jeugdhulp. Atlas Jeugdhulp verwacht dat haar klachtenprocedure bijdraagt aan het zeker stellen van de rechten van cliënten.

Zorgvuldige afhandeling van klachten
Atlas Jeugdhulp streeft naar een hulpverlening waar cliënten tevreden over zijn. Desondanks realiseert Atlas Jeugdhulp zich dat er situaties zijn waarin cliënten dat niet zijn en dat kenbaar willen maken. Een cliënt kan een klacht bespreken met de medewerker, klachtenfunctionaris, leidinggevende van de betreffende medewerker of met de cliëntvertrouwenspersoon. De klacht kan ook ingediend worden bij de klachtencommissie van Atlas Jeugdhulp. Bij het ervaren van onvrede, is het in eerste instantie het prettigst als cliënt samen met de betrokken medewerker probeert de onvrede te bespreken om tot een oplossing te komen. Veelal biedt dit de oplossing. Indien dat niet het geval is, kan de cliënt uiteraard een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Atlas Jeugdhulp.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
De klachtenfunctionaris zal proberen een oplossing te vinden door bijvoorbeeld bemiddeling. Naast de klachtenfunctionaris beschikt Atlas Jeugdhulp over een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is werkzaam bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie bij wie de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Indien de cliënt ontevreden is over de hulp die aangeboden wordt door Atlas Jeugdhulp. De vertrouwenspersoon kan de cliënt begeleiden met het indienen van de klacht. De vertrouwenspersoon staat ter beschikking van de cliënt en kan op elk moment worden ingezet; zowel bij het aanspreken van de medewerker en eventueel diens leidinggevende, als bij het indienen van de klacht bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie.
Als de cliënt er niet uitkomt met onze klachtenfunctionaris of de hulp die aangeboden wordt vanuit Atlas Jeugdhulp, neem dan contact op met het AKJ.

Klachtencommissie
Als naar de mening van de cliënt de klacht door de klachtenfunctionaris onvoldoende is opgelost, kan de cliënt een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie van Atlas Jeugdhulp. De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee commissieleden die niet betrokken zijn bij de klacht. De klachtencommissie kan klachten beoordelen en er een uitspraak doen.

Contact
Voor het indienen van een klacht, geldt dat deze schriftelijk dient plaats te vinden. Dit kan middels een brief per post of digitaal per e-mail.

Om cliënt te laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure door de vertrouwenspersoon van Atlas Jeugdhulp, kan de cliënt de volgende contactgegevens gebruiken:

A: De Molen 30-32
    3994 DB Houten
    o.v.v. Vertrouwenspersoon klacht
T: 088 32 101 11
E: info@atlasjeugdhulp.nl.

Voor het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris van Atlas Jeugdhulp, kan de cliënt de volgende contactgegevens gebruiken:

A: Dolderseweg 2, gebouw II
     3712BP Huis ter Heide
      o.v.v. Klacht Atlas Jeugdhulp
T: 088 32 101 11
E: info@atlasjeugdhulp.nl.

Indien de cliënt een officiële klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van Atlas Jeugdhulp, kan de cliënt de volgende contactgegevens gebruiken:

A: Dolderseweg 2, gebouw II
     3712BP Huis ter Heide
      o.v.v. Klachtcommissie Atlas Jeugdhulp
E: info@atlasjeugdhulp.nl

Indien de cliënt ontevreden is over de hulp die aangeboden wordt door Atlas Jeugdhulp, kan de cliënt contact opnemen met het AKJ

T: 088 – 555 1000
E: info@akj.nl.
Het AKJ biedt de mogelijkheid om te chatten met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur

Gebruik bij het indienen van een klacht het klachtenformulier.

 

NB. Waar cliënt staat, kan tevens diens ouder(s) of pleegouder(s) worden gelezen.

Klacht indienen

Bent u ontevreden over onze dienstverlening dan horen wij dit graag. Een klacht indienen kan digitaal middels ons klachtenformulier.