Diagnostiek / onderzoek

Diagnostiek betekent dat we een advies geven, naar aanleiding van onderzoek. Door de intakegesprek(ken) en de onderzoeken kunnen we een beschrijving maken van wat er aan de hand is én een advies geven over wat we samen kunnen doen. HIeronder vindt je een overzicht van de verschillende onderzoeken die we in huis hebben, wij noemen deze diagnostische instrumenten.

ADOS-2 (Autisme diagnostisch observatieschema)

De ADOS-2 is het wereldwijd gebruikte observatieschema voor autismespectrumstoornissen (ASS). Tijdens de afname van de ADOS-2 lokt de onderzoeker sociaal, communicatief, stereotiep en spelgedrag uit om zo gedrag te kunnen observeren dat mogelijk wijst op autisme. Hiermee kan de diagnose ASS worden onderbouwd. De ADOS-2 kan worden ingezet bij peuters (vanaf 12 maanden) tot aan de volwassenheid. Binnen Atlas Jeugdhulp zijn meerdere medewerkers geschoold in het afnemen van de ADOS-2.

Ouder-kind spelobservatie

Middels de MIM (Marschak Interaction Method) wordt de interactie tussen een ouder/opvoeder en een kind geanalyseerd. De MIM  is een gestructureerd diagnostisch instrument. Tijdens deze spelobservatie voert de ouder/opvoeder samen met het kind verschillende opdrachten uit.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Soms loopt een kind of jongere tegen uitdagingen aan op sociaal-emotioneel gebied. Om de behandeling zo goed mogelijk bij het kind of de jongere aan te kunnen sluiten, wordt er in kaart gebracht welke aspecten op sociaal-emotioneel gebied het kind goed gaan en welke hij of zij extra ondersteuning kan gebruiken. Voor sociaal-emotioneel onderzoek zetten wij verschillende instrumenten in, zoals vragenlijsten en projectief materiaal.

Schoolobservatie

Bij Atlas Jeugdhulp vinden wij het erg belangrijk om het functioneren van een kind in verschillende contexten, waaronder op school, mee te nemen. Om deze reden hebben wij de mogelijkheid om een schoolobservatie in te zetten. Bij een schoolobservatie komt er een psycholoog/orthopedagoog die het kind nog niet kent in de klas observeren.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden een aantal (cognitieve) functies in kaart gebracht zoals verschillende aandachtsfuncties, werkgeheugen, werktempo, vermogen tot mentaal schakelen en inhibitie. Voor het afnemen van neuropsychologisch onderzoek wordt bij Atlas Jeugdhulp de ANT (Amsterdamse Neuropsychologische Taken) gebruikt. Dit is een testinstrument voor mensen van 4 t/m 80 jaar en wordt op de laptop afgenomen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de ANT goed in staat is om afwijkingen in het neuropsychologisch functioneren bij volwassenen en kinderen te detecteren.

De ANT wordt vaak gebruikt als onderdeel van een diagnostiek traject naar bijvoorbeeld aandachts-, concentratie-, of regulatieproblemen. Onze psychodiagnostisch medewerkers zijn getraind in het afnemen en interpreteren van de ANT en geven in de verslaglegging ook praktische adviezen mee.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt afgenomen om inzicht te verkrijgen in de cognitieve capaciteiten van een kind/jongere en is vaak onderdeel van een breder psychodiagnostisch onderzoek. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten, die zowel aangeleerde kennis als inzicht, begrip, geheugen en probleemoplossende vaardigheden meten. Het geeft een goed beeld van de sterke kanten van een kind en laat tevens zien met welke vaardigheden het kind meer moeite heeft. Met deze informatie kan er passende ondersteuning óf juist meer uitdaging worden geboden, passend bij de vermogens van het kind. Atlas Jeugdhulp werkt voornamelijk met de Wechsler intelligentietesten van Pearson, namelijk de WISC-V (6 t/m 16 jaar), de WPPSI-IV (2,5 tot 7 jaar) en de WAIS-IV (16+ jaar). In sommige gevallen wordt de SON-R (2 t/m 7 jaar) afgenomen, bijvoorbeeld als het nodig is de intelligentietest non-verbaal te kunnen afnemen. Wij volgen de ontwikkelingen rondom deze testen en hun betrouwbaarheid op de voet en houden onze kennis en vaardigheden up-to-date door het volgen van erkende trainingen.

Contact

088 - 321 01 11
info@atlasjeugdhulp.nl

Wij staan voor korte wachttijden

Bij Atlas willen wij er zo snel mogelijk kunnen zijn voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben. 

Ons team

Het team van Atlas Jeugdhulp bestaat uit een hecht team van gepassioneerde medewerkers. Onze specialisten op het gebied van Jeugd GGZ en Ambulante Gezinsbegeleiding staan voor u klaar.

Meer weten over ons team?