Systeemgerichte opvoedondersteuning

WIJ LEVEREN MAATWERK

Atlas Jeugdhulp biedt systeemgerichte ambulante gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning in de (complexe) thuissituatie in de vorm van Ambulante Gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

De gezinnen ervaren (veelal complexe) problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het doel van de Ambulante Gezinsbegeleiding is vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor problemen binnen het gezin. De nadruk ligt daarbij vaak op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongere. Er kan bij ouders en/of kinderen sprake zijn van een (licht)verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of psychiatrische problematiek. Het hele gezin wordt begeleid.


Ambulante Gezinsbegeleiding kan ingezet worden bij:

 • Opvoedproblemen;
 • Interactieproblemen tussen de gezinsleden;
 • Specifieke kindproblematiek
 • Complexe gezinssituaties


Wij werken met gezinnen met hulpvragen over:

 • het jonge kind (0-6 jaar)
 • kinderen en ouders met (of vermoedens van) licht verstandelijke beperking, AD(H)D, ADD, ODD, ASS (autisme), hoogbegaafdheid / hoog gevoeligheid; 
 • de veiligheid binnen het gezin monitoren (veiligheidsplannen);
 • cultuursensitief werken;
 • kinderen en ouders met (of vermoedens van) psychiatrische problematiek. 
 • hechtingsproblematiek
 • rouw en verlies
 • eetproblematiek
 • begeleide omgang
 • anderstalige begeleiding
 • ondersteuning bij thuisplaatsing


De volgende interventies worden ingezet:

 • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding, IAG (van 0 tot 18 jaar en 18+ via verlengde jeugdwet). Zeer intensieve begeleiding voor een kortere periode.
 • Opvoedondersteuning (0 - 18 jaar)
 • Jongerencoaching (12 -18 jaar)
 • Psycho-educatie (vanaf 8 jaar). Ook voor broers, zusjes en ouders.
 • Videohometraining , VHT (0 - 18 jaar en ouders)
 • Sociaal netwerk versterking
 • Signs of safety
 • Geef me de vijf
 • Home start
 • Triple P (peuter en kleuter)
 • Eigen kracht
 • Een taal erbij (vanaf 8 jaar en ouders)
 • Trauma sensitief opvoeden
 • Infant Mental Health (IMH) (vanaf 9 maanden - 6 jaar)
 • Creatieve therapie beeldend (vanaf 6 jaar)

We werken vanuit vrijwilligheid. Bij drang of dwang zijn er goede afspraken met de verwijzer. Intern bespreken we de gezinssituatie multidisciplinair. Samen met ouders zoeken we naar de moeilijkheden en mogelijkheden binnen de opvoeding om zo uit te bouwen tot een fijner opvoedingsklimaat. We zoeken naar de balans tussen draagkracht en draaglast en proberen deze te versterken, met aandacht voor het netwerk. We werken oplossings-, ontwikkelings-, en systeemgericht in de vorm van thuisbegeleiding. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over diagnoses zoals ADHD of een autismespectrumstoornis) speelt een belangrijke rol binnen deze vorm van begeleiding.

Deze hulpverlening kan goed gecombineerd worden met andere vormen van hulp, zoals psychologische behandeling, naschoolse opvang, praktische begeleiding etc. 

Wij zijn actief in de regio’s:

 • Lekstroom
  Gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik en Vijfheerenlanden.
   
 • Rivierenland
  Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel

UIteraard kunt u ook contact zoeken via info@atlasjeugdhulp.nl of 088-3210111 voor meer informatie. Wij staan u graag te woord voor advies.

Advies en maatwerk

Wij denken graag mee

Graag denken we met u mee of de zorgvraag passend is bij ons zorgaanbod.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze backoffice en vragen naar ons spreekuur.
We staan u graag te woord en geven indien gewenst professioneel advies.

Wij staan voor korte wachttijden

Bij Atlas willen wij er zo snel mogelijk kunnen zijn voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben. 

Onze aanpak

Begeleidingsplan

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis. We stellen samen met u een begeleidingsplan op met op uw gezin afgestemde doelen. Het traject bestaat uit drie fases; kennismakingsfase, veranderingsfase en afrondingsfase.

Aanmelding en screening

Aanmelden kan digitaal via de website. De aanmelding kunnen ouders zelf doen, maar kan ook via een sociaal professional gedaan worden. Het is wenselijk om vooraf aan de aanmelding contact te hebben gelegd met het sociale team in uw gemeente. Dit omdat de beschikking voor onze gezinsbegeleiding via de gemeente aangevraagd moet worden. 

 • Wanneer een sociaal professional vragen heeft met betrekking tot een aanmelding of wil overleggen is hier ook altijd mogelijkheid toe. Via het algemene nummer van Atlas Jeugdhulp 088-3210111 kan er dan contact gelegd worden.
 • Wanneer de aanmelding compleet is zal er een screening plaatsvinden.
 • Wanneer er vragen zijn vanuit het team zal er contact opgenomen worden met u als gezin of met de sociaal professional.
 • Wanneer er zicht is op een startmoment zal er contact gelegd worden met u om een kennismaking in te plannen. Dit vindt bij u thuis plaats en daar waar het wenselijk is verzoeken wij ook de sociaal professional om aan te sluiten. 

Begeleidingsfases

De begeleiding bestaat uit drie verschillende fases:

 1. Kennismakingsfse
 2. Veranderingsfase
 3. Afsluitingsfase / verlenging

Kennismakingsfase
Tijdens dit kennismakingsgesprek zal er vooral gesproken worden over de huidige stand van zaken, waar loopt het gezin tegenaan? Wat zouden ze willen bereiken? En welke doelen er gesteld worden.

Na de eerste kennismaking zal er een bredere kennismakingsperiode plaatsvinden. Qua tijdsbestek verschilt dit per gezin/persoon. Er zullen wekelijkse huisbezoeken ingepland worden, passend bij de beschikking en bij de vraag van het gezin. Er wordt een start gemaakt met het opstellen van het begeleidingsplan.

Veranderfase
Wanneer er sprake is van vertrouwen kan er overgegaan worden naar de volgende fase, de veranderingsfase. In deze fase wordt er gewerkt aan de doelen, op een manier die passend is bij elk individueel gezinslid. Ook de duur van deze fase kan bij elk gezinssysteem verschillen. Dit kan verschillen tussen 3 maanden tot bijv. 1,5 jaar.  
Tijdens het hulpverleningsproces zullen er regelmatig oudergesprekken plaatsvinden of multidisciplinaire overleggen op bijv. school of met de sociaal professional.

Afsluitingsfase / verlenging
Wanneer de uitgeschreven tijd van de beschikking, voor 2,5 maand, van verstrijken, zal er een evaluatiemoment plaatvinden. Tijdens dit moment zal er gesproken worden over het wel of niet voortzetten van de ambulante gezinsbegeleiding. Wanneer er vraag is naar vervolg dan zal er bij de gemeente een verlengingsverzoek samen met ouders worden ingediend. Het begeleidingsplan wordt geëvalueerd en ondertekend, het vervolg is bij ouders duidelijk: verlengen of afsluiten.

Wanneer de ondersteuning voldoende resultaat heeft geboekt en ouders hebben er vertrouwen in om weer zelfstandig verder te gaan, dan gaan wij de afsluitingsfase in. Tijdens de afsluitingsfase is het vooral veel herhalen met als doel dat ouders en kinderen het vertrouwen in zichzelf uitbouwen. Daarnaast vult de cliënt ook een tevredenheidsonderzoek in.

Wanneer de ondersteuning vanuit het ambulante team wel passend is, maar nog onvoldoende verandering heeft gebracht zullen de werkers samen met de ouders een verlenging aanvragen. Hierbij moet het begeleidingsplan geëvalueerd en ondertekend aangeleverd worden en een verlengingsverzoek aangevraagd worden.

Het team

Het team bestaat uit enthousiaste ambulante gezinsondersteuners.

Binnen het team zijn verschillende expertises aanwezig. Wij hebben verschillende opleidingsachtergronden en wij zijn gericht om de meest passende ondersteuning te bieden in het gezin. Wij bieden maatwerk, kijken waar de ondersteuningsvraag ligt en gaan samen met het gezin op zoek naar de vorm van ondersteuning die het beste aansluit bij de hulpvraag.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.

 • Silvia Roseboom

  Ambulant gezinsbegeleider

 • Charlotte van Olderen

  Ambulant gezinsbegeleider

 • Lydia Spruijt

  (jr) Ambulant gezinsbegeleider

 • Amber van de Wiel

  Ambulant Gezinsbegeleider

 • Lysanne Bechan

  Ambulant gezinsbegeleider

 • Thomas Boere

  Ambulant gezinsbegeleider

 • Sanne van Hoorn

  (jr) Ambulant gezinsbegeleider