Ambulante Gezinsbegeleiding

Atlas Jeugdhulp biedt opvoedondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Ambulante Gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals systeem,- en oplossingsgericht werken.

Het doel van de Ambulante Gezinsbegeleiding is vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor problemen binnen het gezin. De nadruk ligt daarbij vaak op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders  en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongere. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over psychische aandoeningen zoals ADHD of een autismespectrumstoornis) speelt een belangrijke rol binnen deze vorm van begeleiding.

Bij de volgende problematieken kan gedacht worden aan Ambulante Gezinsbegeleiding

  • Opvoedproblemen
  • Interactieproblemen tussen de gezinsleden
  • Specifieke kindproblematiek

Deze hulpverlening kan goed gecombineerd worden met andere vormen van hulp, zoals psychologische behandeling, naschoolse opvang etc.

Wilt u meer weten?
of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Indicaties

& contra-indicaties

Indicaties:

Gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar meerdere (opvoed)problemen spelen. Elk gezinslid wordt betrokken bij de hulp.

Contra-indicaties:
  • Een lager IQ dan 85 grens wordt op casusniveau geëvalueerd
  • Crisisgevoeligheid zoals forse somberheid, suïcidaliteit of forse eetproblematiek
  • Ernstige psychiatrische problematiek ernstige stemmingsproblematiek, automutilatie, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen
  • (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of een vechtscheiding bij ouders
  • Ontbreken of intrekken van toestemming voor begeleiding voor het aangemelde kind/ jongere door ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger(s)
  • Ernstig agressief gedrag of delictgedrag 
  • Ernstig middelengebruik en/of ernstige verslaving